Polymerové lepidlo 0,5l

hvězda 1 hvězda 2 hvězda 3 hvězda 4 hvězda 5 (1)Počet hvězdiček je 5 z 5

Polymerové lepidlo 0,5l - univerzální voděodolné a mrazuvzdorné Více

Výrobce: VOKEKód produktu: p20908Doprava a platba

158,23 Kč

Nakupte ještě za 499 Kč a dopravu máte ZDARMA!
0 CZK499 CZK
ks

Polymerové lepidlo 0,5l - univerzální voděodolné a mrazuvzdorné Více

Výrobce: VOKEKód produktu: p20908Doprava a platba

Polymerové lepidlo se používá k lepení polystyrenu, dřevěných a dřevitých panelů, polystyrénových topných zástěn, polystyrénových obkladů, korku, koberců, keramiky, skla, dřeva, umělé kůže na všechny druhy podkladů, jako je beton, sádra, cihla, dřevo, dřevotříska. Je určeno pro vnitřní i venkovní použití. Lepidlo vytváří bezbarvý a vodotěsný spoj.

Polymerové lepidlo

univerzální voděodolné a mrazuvzdorné

 

Polymerové lepidlo se používá k lepení polystyrenu, dřevěných a dřevitých panelů, polystyrénových topných zástěn, polystyrénových obkladů, korku, koberců, keramiky, skla, dřeva, umělé kůže na všechny druhy podkladů, jako je beton, sádra, cihla, dřevo, dřevotříska. Je určeno pro vnitřní i venkovní použití. Lepidlo vytváří bezbarvý a vodotěsný spoj.

 

Trvanlivost: neomezená (v originálním a neporušeném obalu)

 

Návod na použití:

Lepené povrchy by měly být silné, rovné, bez prachu a jiných nečistot. Naneste lepidlo v tenké vrstvě na oba povrchy. Po 30–60 sekundách slepené díly pevně přitlačte. Doba schnutí 20-60 minut. Kloub dosáhne plné pevnosti po 24 hodinách. V případě potřeby lze lepidlo zředit denaturovaným alkoholem. Na pracovišti používejte odpovídající větrání.

 

H225 – vysoce hořlavá kapalina a páry

H301+H311+H331 – toxické při požití, při styku s kůží nebo při vdechnutí

H370 – způsobuje poškození orgánů

P210 – chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm, horkými povrchy. Zákaz kouření

P280 – Používat ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, ochranu obličeje

P301+P310 - v případě spolknutí okamžitě kontaktujte toxikologické středisko nebo lékaře

P302+P352 – v případě kontaktu s pokožkou omyjte velkým množstvím vody a mýdla

P304+P340 – v případě vdechnutí přemístěte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte podmínky pro odpočinek v poloze umožňující volné dýchání

P370+P378 – v případě požáru použijte k uhašení práškový hasící přístroj typu ABC

P403+P233 – skladujte na dobře větraném místě, udržujte nádobu těsně uzavřenou

P501 – obsah/nádobu zlikvidujte v souladu s místními/regionálními/mezinárodními předpisy